Wybierz cel podróży

Compensa ubezpieczenia

Compensa Voyage II

Compensa Voyage II to nowa propozycja ubezpieczenia turystycznego, po znaczących zmianach.

Główną zaletą zmian w produkcie jest wyodrębnienie sumy ubezpieczenia assistnce z kosztów leczenia i na obecna chwilę są one równe, liczone w Euro (poniżej tabela).

W zakres zostały włączone choroby przewlekłe i spożycie alkoholu, również w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, wykonywanie pracy umysłowej tez nie zwiększy składki .

Poza standardową ochroną w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej i bagażu mamy możliwość wykupienia dodatkowych opcji :

-akty terroru lub wojny

-ubezpieczenie mieszkania lub domu

a z nowości

-skipass

-bezpieczne wypożyczanie

-zwrot kosztów leczenia na terenie RP po NW

-ubezpieczenie obcokrajowca na terenie RP

(SKIPASS -Zwrot kosztów niewykorzystanego skipassa lub wypożyczonego zimowego sprzętu sportowego, jeśli w następstwie urazu (złamanie, pęknięcie, skręcenie lub zwichnięcie stawu) Ubezpieczony nie mógł ich wykorzystać • Limit 200 EURO)

(BEZPIECZNE WYPOZYCZANIE -Zwrot kosztów poniesionych w związku z niewykupieniem udziału własnego w szkodzie spowodowanej w wypożyczonym pojeździe: ▪ Samochód ▪ Rower ▪ Quad ▪ Skuter ▪ Motocykl ▪ Mała jednostka pływająca • Limit 500 zł • Udział własny do wysokości 500 zł., czyli kwota zapłacona przez Ubezpieczonego w szkodzie będącej następstwem kolizji lub wypadku komunikacyjnego, o ile taki udział własny przewidywała umowa wypożyczenia pojazdu)

(KOSZTY LECZENIA RP-Koszt wizyty lekarskiej ▪ Koszt zakupu przepisanych leków ▪ Koszt zleconych badań ambulatoryjnych lub operacji ▪ Koszty zabiegów, konsultacji rehabilitacyjnych • Limit 2.000 zł w tym limit na rehabilitację • 500 zł)

(UBEZPIECZENIE DLA OBCOKRAJOWCA-Ochrona ubezpieczeniowa Obcokrajowca w zakresie kosztów leczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty leczenia obejmują natychmiastową pomoc szpitalną, trwającą minimum 24 godziny w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego podczas pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe także podczas wykonywania pracy fizycznej Okres ubezpieczenia: 90, 180, 360 dni Suma ubezpieczenia: 35 000 euro)

Ubezpieczenie Compensa Voyage występuje w 3 wariantach z ustalonymi sumami i 1 do indywidualnego wyboru gdzie zawsze podstawą są koszty leczenia i assistance.

 

ZAKRES/WARIANT     A      B      C      D
Koszty leczenia60 000 euro80 000 euro100 000 euroOd 25 000 euro Do 200 000 euro
Assistance60 000 euro80 000 euro100 000 euroOd 25 000 euro Do 200 000 euro (s.u. zawsze taka sama jak na KL)
Następstwa nieszczęśliwychBrak10 000 zł20 000 złopcja Od 10 000 zł Do 100 000 zł
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym100 000 zł200 000 zł250 000 złopcja Od 50 000 zł Do 500 000 zł
Bagaż1 000 zł2 000 zł5 000 złopcja Od 2 000 zł Do 10 000 zł
Skipassopcjaopcjaopcjaopcja
Bezpieczne wypożyczenieopcjaopcjaopcjaopcja
Zwrot kosztów leczenia na terenie RPopcjaopcjaopcjaopcja
Akty terroru lub wojnyopcjaopcjaopcjaopcja
Ubezpieczenie dla obcokrajowca    
Ubezpieczenie mieszkania lub domuopcjaopcjaopcjaopcja

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia

Zakres ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia/ Limit odpowiedzialności 
  
 
Koszty leczenia – organizacja lub pokrycie kosztów  
pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne lub ambulatoryjne  
honoraria i wizyty lekarskiedo sumy ubezpieczenia 
zakup lekarstw, środków opatrunkowych, ortopedycznych przepisanych przez lekarza
  
komora dekompresyjna w uzasadnionych medycznie przypadkach  
leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne nalimit 250 euro 
skutek nieszczęśliwego wypadku  
naprawa protezlimit 200 euro 

Zakres ubezpieczenia assistance

Assistance  
POMOC INFORMACYJNA  
całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy  
informacje przed podróżą zagraniczną  
przekazanie informacji osobie bliskiej  
pomoc informacyjna przy odtworzeniu dokumentów  
pomoc w znalezieniu nowego miejsca zakwaterowania  
TRANSPORT UBEZPIECZONEGO  
w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do wskazanej placówki medycznej i transport  
powrotny do miejsca zakwaterowania podczas podróży  
do innego szpitala w uzasadnionych medycznie przypadkach  
na teren Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wymaga tego jego stan zdrowia, a powrót nie może się odbyć  
wcześniej zaplanowanym środkiem transportu  
w przypadku śmierci – transport zwłok do miejsca pochówku na teren Rzeczpospolitej Polskiejdo sumy ubezpieczenia 
w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu na teren Rzeczpospolitej Polskiej (z uwagi na
  
konieczność: wykonania czynności prawnych lub administracyjnych, lub w związku ze śmiercią lub  
hospitalizacją członka rodziny, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego)  
z miejsca leczenia Ubezpieczonego do kolejnego etapu udokumentowanej, przerwanej podróży, jeżeli  
stan zdrowia Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia pozwala na kontynuowanie podróży i jest to  
potwierdzone pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie – kontynuacja zaplanowanej podróży  
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA  
zakup trumny lub urnylimit 1000 euro 
kremacja zwłok  
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży, w przypadku jego śmierci objętych ochronądo sumy ubezpieczenia 
ubezpieczeniową w ramach umowy zawartej w COMPENSIE  
 organizacja lub pokrycie kosztów 
 transportu – do sumy ubezpieczenia; 
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego w przypadku jego hospitalizacjizakwaterowanie i wyżywienie do 
 
 100 euro/dzień przez maksymalnie 
 7 dni 
 organizacja lub pokrycie kosztów opieki 
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi lub osobamii transportu – do sumy ubezpieczenia; 
zakwaterowanie i wyżywienie do 
niesamodzielnymi w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego
 100 euro/dzień na osobę przez 
 maksymalnie 7 dni 
zakwaterowanie i wyżywienie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencjido 100 euro/dzień przez 
maksymalnie 7 dni 
 
zastępstwo w podróży służbowej (pokrycie kosztów podróży osoby delegowanej przez pracodawcę  
Ubezpieczonego na zastępstwo) – jeżeli Ubezpieczony nie może wykonywać czynności służbowych zalimit 1000 euro 
granicą przez okres co najmniej 5 dni  
kierowca zastępczy – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego nie pozwala mu na prowadzenie pojazdu  
w czasie drogi powrotnej na teren Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem pisemnego potwierdzenialimit 1000 euro 
przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą (pokrycie kosztów związanych wyłącznie z kosztami
  
wynajęcia kierowcy i jego udziałem w podróży)  
poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonegodo sumy ubezpieczenia 
tłumacz w językach: angielski, niemiecki, rosyjskilimit 150 euro 
opóźnienie lotu o co najmniej 4 godziny – zakup przedmiotów codziennego użytku (jedzenie, napojezwrot kosztów z limitem 200 euro 
bezalkoholowe, podstawowa odzież oraz przybory toaletowe na wyłączny użytek Ubezpieczonego)
  
wizyta weterynaryjna związana z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia domowegozwrot kosztów z limitem 50 euro 

przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej – jeżeli powrót Ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej opóźnia się z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego (tj. awaria lub wypadek środka transportu, zdarzenie losowe lub akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi, opóźnienie lub odwołanie środka transportu, ze względu na złe warunki atmosferyczne), to wówczas okres ubezpieczenia może zostać przedłużony, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, nie więcej jednak niż o 48 godzin – wówczas przysługują świadczenia w ramach niewykorzystanej sumy ubezpieczenia i określonych limitów.

Sporty uprawiane podczas wyjazdów zazwyczaj wymagają dopłaty składki i są dzielone na trzy warianty

– zimowe (narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, jazda na łyżwach)

– ekstremalne (powyżej 3.200 m n.p.m. poza wyznaczonymi trasami)

-wyczynowe lub zawodowe

Dla osób mniej uważniej czytających tabelę z zakresami informacja:

KOSZTY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA SĄ POKRYWANE DO SUMY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

KOMORA DOKEMPRESYJNA TEŻ JEST W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

Praca fizyczna też wymaga dopłaty składki ale nie dzieli się na mniej lub bardziej niebezpieczne i jest definiowana jako wymagająca użycia siły mięśni .

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego

  • Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę w związku :

▪ z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek NW – zgodnie z tabelą uszczerbkową

▪ ze śmiercią wskutek NW – 100% su z klauzuli

▪ ze śmiercią wskutek NW w środku lokomocji – dodatkowe świadczenie 50% su dla klauzuli

OC w życiu prywatnym

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia, wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w tym:

▪ opieka nad niepełnoletnimi dziećmi

▪ opieka nad podróżującymi z Ubezpieczonym zwierzętami domowymi

▪ używanie roweru (również elektrycznego), hulajnogi (również elektrycznej), segwaya, wózka inwalidzkiego, dziecięcego

▪ wynajmu pomieszczeń przez Ubezpieczonego jako najemca

▪ uprawianie sportu, w tym użytkowanie małych jednostek pływających

▪ zwrot kosztów ochrony prawnej

Bagaż

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie albo uszkodzenie bagażu w przypadku:

▪ wystąpienia zdarzenia losowego

▪ wypadku komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej

▪ kradzieży z włamaniem

▪ rabunku

▪ nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia potwierdzonego dokumentacją medyczną

Niestety wprowadzono też zmiany na minus, polisa może obejmować ochronę przez maksymalnie 180 dni przy wyjazdach krótkoterminowych, nie ma też możliwości aby polisę zakupiła osoba lub zakupiono dla niej jeżeli przebywa poza granicami RP.

Polisa roczna z powrotami i otwarta została bez zmian i maksymalny jednorazowy pobyt za granicą wynosi 120 dni.

Jeżeli produkt spełnia wymagania można go zakupić online pod tym linkiem (tylko w trzech podstawowych wariantach)

lub zapraszamy do wypełnienia formularza na tej stronie.

Zawsze zapytaj o promocje.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Projekt i wykonanie: zamowstrone.com