Wybierz cel podróży

Compensa ubezpieczenia

Compensa Voyage II

Compensa Voyage II to nowa propozycja ubezpieczenia turystycznego, po znaczących zmianach.

Główną zaletą zmian w produkcie jest wyodrębnienie sumy ubezpieczenia assistnce z kosztów leczenia i na obecna chwilę są one równe, liczone w Euro (poniżej tabela).
W zakres zostały włączone choroby przewlekłe i spożycie alkoholu, również w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, wykonywanie pracy umysłowej tez nie zwiększy składki .
Poza standardową ochroną w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej i bagażu mamy możliwość wykupienia dodatkowych opcji :
 • akty terroru lub wojny,
 • ubezpieczenie mieszkania lub domu,
a z nowości:
 • skipass,
 • bezpieczne wypożyczanie,
 • zwrot kosztów leczenia na terenie RP po NW,
 • ubezpieczenie obcokrajowca na terenie RP.
(SKIPASS – zwrot kosztów niewykorzystanego skipassa lub wypożyczonego zimowego sprzętu sportowego, jeśli w następstwie urazu (złamanie, pęknięcie, skręcenie lub zwichnięcie stawu) Ubezpieczony nie mógł ich wykorzystać • Limit 200 EURO)
(BEZPIECZNE WYPOŻYCZANIE – zwrot kosztów poniesionych w związku z niewykupieniem udziału własnego w szkodzie spowodowanej w wypożyczonym pojeździe:
▪ Samochód
▪ Rower
▪ Quad
▪ Skuter
▪ Motocykl
▪ Mała jednostka pływająca
• Limit 500 zł
• Udział własny do wysokości 500 zł., czyli kwota zapłacona przez Ubezpieczonego w szkodzie będącej następstwem kolizji lub wypadku komunikacyjnego, o ile taki udział własny przewidywała umowa wypożyczenia pojazdu)
(KOSZTY LECZENIA RPkoszt wizyty lekarskiej: 
▪ Koszt zakupu przepisanych leków
▪ Koszt zleconych badań ambulatoryjnych lub operacji
▪ Koszty zabiegów, konsultacji rehabilitacyjnych
• Limit 2.000 zł w tym limit na rehabilitację – 500 zł)
(UBEZPIECZENIE DLA OBCOKRAJOWCA – ochrona ubezpieczeniowa Obcokrajowca w zakresie kosztów leczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty leczenia obejmują natychmiastową pomoc szpitalną, trwającą minimum 24 godziny w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego podczas pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe także podczas wykonywania pracy fizycznej Okres ubezpieczenia: 90, 180, 360 dni Suma ubezpieczenia: 35 000 euro)

Warianty Compensa Voyage 

Ubezpieczenie Compensa Voyage występuje w 3 wariantach z ustalonymi sumami i 1 do indywidualnego wyboru gdzie zawsze podstawą są koszty leczenia i assistance.

ZAKRES/WARIANT

          A

           B

            C

           D

Koszty leczenia

60 000 euro

80 000 euro

100 000 euro

Od 25 000 euro Do 200 000 euro

Assistance

60 000 euro

80 000 euro

100 000 euro

Od 25 000 euro Do 200 000 euro (s.u. zawsze taka sama jak na KL)

Następstwa nieszczęśliwych

Brak

10 000 zł

20 000 zł

opcja Od 10 000 zł Do 100 000 zł

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

100 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

opcja Od 50 000 zł Do 500 000 zł

Bagaż

1 000 zł

2 000 zł

5 000 zł

opcja Od 2 000 zł Do 10 000 zł

Skipass

opcja

opcja

opcja

opcja

Bezpieczne wypożyczenie

opcja

opcja

opcja

opcja

Zwrot kosztów leczenia na terenie RP

opcja

opcja

opcja

opcja

Akty terroru lub wojny

opcja

opcja

opcja

opcja

Ubezpieczenie dla obcokrajowca

 

 

 

 

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

opcja

opcja

opcja

opcja

 
Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia
Zakres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia / Limit odpowiedzialności
Koszty leczenia – organizacja lub pokrycie kosztów
 
pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne lub ambulatoryjne
do sumy ubezpieczenia
honoraria i wizyty lekarskie
zakup lekarstw, środków opatrunkowych, ortopedycznych przepisanych przez lekarza
komora dekompresyjna w uzasadnionych medycznie przypadkach
leczenie stomatologiczne w przypadkach ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadku
limit 250 euro
naprawa protez
limit 200 euro
 
 

Zakres ubezpieczenia assistance

Assistance

 

POMOC INFORMACYJNA

 

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy
 • informacje przed podróżą zagraniczną
 • przekazanie informacji osobie bliskiej
 • pomoc informacyjna przy odtworzeniu dokumentów
 • pomoc w znalezieniu nowego miejsca zakwaterowania

TRANSPORT UBEZPIECZONEGO

 

 • w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do wskazanej placówki medycznej i transport powrotny do miejsca zakwaterowania podczas podróży

do sumy ubezpieczenia

 • do innego szpitala w uzasadnionych medycznie przypadkach
 • na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli wymaga tego jego stan zdrowia, a powrót nie może się odbyć wcześniej zaplanowanym środkiem transportu
 • w przypadku śmierci – transport zwłok do miejsca pochówku na terenie rzeczpospolitej Polskiej
 • w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu na teren Rzeczpospolitej Polskiej (z uwagi na konieczność: wykonania czynności prawnych lub administracyjnych, lub w związku ze śmiercią lub hospitalizacją członka rodziny, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego)
 • z miejsca leczenia Ubezpieczonego do kolejnego etapu udokumentowanej, przerwanej podróży, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia pozwala na kontynuowanie podróży i jest to potwierdzone pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie – kontynuacja zaplanowanej podróży

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

 

 • zakup trumny lub urny

limit 100 euro

 • kremacja zwłok

do sumy ubezpieczenia

 • transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży, w przypadku jego śmierci objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy zawartej w COMPENSIE
 • transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego w przypadku jego hospitalizacji

organizacja lub pokrycie kosztów transportu – do sumy ubezpieczenia;

 

zakwaterowanie i wyżywienie do 100 euro/dzień przez maksymalnie 7 dni

 • opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego

organizacja lub pokrycie kosztów opieki i transportu – do sumy ubezpieczenia;

 

zakwaterowanie i wyżywienie do 100 euro/dzień przez maksymalnie 7 dni

 • zakwaterowanie i wyżywienie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji

do 100 euro/dzień przez maksymalnie 7 dni

 • zastępstwo w podróży służbowej (pokrycie kosztów podróży osoby delegowanej przez pracodawcę Ubezpieczonego na zastępstwo) – jeżeli Ubezpieczony nie może wykonywać czynności służbowych za granicą przez okres co najmniej 5 dni

limit 1000 euro

 • kierowca zastępczy – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego nie pozwala mu na prowadzenie pojazdu w czasie drogi powrotnej na teren Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą (pokrycie kosztów związanych wyłącznie z kosztami wynajęcia kierowcy i jego udziałem w podróży)

limit 1000 euro

 • poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonego

do sumy ubezpieczenia

 • tłumacz w językach: angielski, niemiecki, rosyjski

limit 150 euro

 • opóźnienie lotu o co najmniej 4 godziny – zakup przedmiotów codziennego użytku (jedzenie, napoje bezalkoholowe, podstawowa odzież oraz przybory toaletowe na wyłączny użytek Ubezpieczonego)

zwrot kosztów z limitem 200 euro

 • wizyta weterynaryjna związana z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia domowego

zwrot kosztów z limitem 50 euro

przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej – jeżeli powrót Ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej opóźnia się z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego (tj. awaria lub wypadek środka transportu, zdarzenie losowe lub akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi, opóźnienie lub odwołanie środka transportu, ze względu na złe warunki atmosferyczne), to wówczas okres ubezpieczenia może zostać przedłużony, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, nie więcej jednak niż o 48 godzin – wówczas przysługują świadczenia w ramach niewykorzystanej sumy ubezpieczenia i określonych limitów

 
 Sporty uprawiane podczas podróży
 Sporty uprawiane podczas wyjazdów zazwyczaj wymagają dopłaty składki i są dzielone na trzy warianty
 • zimowe (narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, jazda na łyżwach),
 • ekstremalne (powyżej 3.200 m n.p.m. poza wyznaczonymi trasami),
 • wyczynowe lub zawodowe.
Dla osób mniej uważniej czytających tabelę z zakresami informacja:
KOSZTY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA SĄ POKRYWANE DO SUMY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE
KOMORA DOKEMPRESYJNA TEŻ JEST W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA
Praca fizyczna też wymaga dopłaty składki ale nie dzieli się na mniej lub bardziej niebezpieczne i jest definiowana jako wymagająca użycia siły mięśni.
 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę w związku:
 • z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek NW – zgodnie z tabelą uszczerbkową,
 • ze śmiercią wskutek NW – 100% sumy z klauzuli,
 • ze śmiercią wskutek NW w środku lokomocji – dodatkowe świadczenie 50% su dla klauzuli.

 

OC w życiu prywatnym
Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia, wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w tym:
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • opieka nad podróżującymi z Ubezpieczonym zwierzętami domowymi,
 • używanie roweru (również elektrycznego), hulajnogi (również elektrycznej), segwaya, wózka inwalidzkiego, dziecięcego,
 • wynajmu pomieszczeń przez Ubezpieczonego jako najemca,
 • uprawianie sportu, w tym użytkowanie małych jednostek pływających,
 • zwrot kosztów ochrony prawnej.

 

Bagaż
Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie albo uszkodzenie bagażu w przypadku:
 • wystąpienia zdarzenia losowego,
 • wypadku komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej,
 • kradzieży z włamaniem,
 • rabunku,
 • nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia potwierdzonego dokumentacją medyczną.
Niestety wprowadzono też zmiany na minus, polisa może obejmować ochronę przez maksymalnie 180 dni przy wyjazdach krótkoterminowych, nie ma też możliwości aby polisę zakupiła osoba lub zakupiono dla niej jeżeli przebywa poza granicami RP.
Polisa roczna z powrotami i otwarta została bez zmian i maksymalny jednorazowy pobyt za granicą wynosi 120 dni.
Jeżeli produkt spełnia wymagania, to zapraszamy do wypełnienia formularza na tej stronie.
Zawsze zapytaj o promocję.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Projekt i wykonanie: zamowstrone.com