Wybierz cel podróży

Generali ubezpieczenie turystyczne

Generali, z myślą o podróży

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży” to usługa, która jest przeznaczona dla podróżujących zarówno po Polsce, jak i wyjeżdżających na wycieczki zagraniczne. Co warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu?

Zakres ochrony ubezpieczenia

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży” w zależności od preferencji osoby wykupującej polisę może obowiązywać w różnych strefach geograficznych. Są to:
 • Strefa Europa – ubezpieczenie obowiązuje na terenie państw europejskich, krajów położonych nad Morzem Śródziemnym i na Wyspach Kanaryjskich, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania,
 • Strefa Cały Świat – ubezpieczenie obowiązuje na terenie wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania,
 • Strefa Świat bez Stanów Zjednoczonych – ubezpieczenie obowiązuje na terenie wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania,
 • Strefa Polska – ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

Podróż krajowa – zakres ubezpieczenia

Polisa krajowa w zakresie podstawowym obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Pakiet ten może zostać rozszerzony o dodatkowe usługi, takie jak:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia oraz usług assistance,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów.
Ponadto osoba wykupująca ubezpieczenie może rozszerzyć zakres ochrony o ryzyka związane m.in. z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, sportów wyczynowych oraz amatorską jazdą na snowboardzie lub nartach.

Podróż zagraniczna – zakres ubezpieczenia

Polisa zagraniczna w zakresie podstawowym obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance oraz mienia na czas wyjazdu. Pakiet ten również może zostać rozszerzony o dodatkowe usługi, w tym:
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów oraz biletu lotniczego,
 • ubezpieczenie Moto assistance i zniesienia kosztów udziału własnego w wynajętym aucie.
Ponadto osoba wykupująca ubezpieczenie może rozszerzyć zakres ochrony o ryzyka związane m.in. z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, sportów wyczynowych, amatorską jazdą na snowboardzie lub nartach, wykonywaniem pracy fizycznej, zaostrzonym przebiegiem choroby przewlekłej oraz pasywnym udziałem w aktach terroru lub wojnie.

Rodzaje ubezpieczenia podróżnego

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży” może być zawarte w formie różnych rodzajów polisy. Biorąc pod uwagę liczbę osób ubezpieczonych, ubezpieczenie można podzielić na:
 • indywidualne (dla jednej osoby),
 • rodzinne (dla członków rodziny),
 • grupowe (dla grupy osób, w tym tzw. polisa otwarta).
Polisa może być również krótkoterminowa (poniżej roku) oraz roczna. Ten drugi typ przeznaczony jest dla osób podróżujących za granicę, w tym przebywających w innym kraju przez rok lub wyjeżdżających często (z powrotami do kraju stałego zamieszkania, które nie przekraczają 60 dni).

Polisa otwarta – dla kogo?

Polisa otwarta to forma ubezpieczenia wybierana przede wszystkim przez firmy, które delegują dużą liczbę pracowników za granicę lub też świadczą usługi, które wymagają dużej rotacji wyjeżdżających osób (np. biura podróży).
Polisa otwarta zazwyczaj zawierana jest na rok. Ubezpieczający musi prowadzić ewidencję osób wyjeżdżających za granicę oraz terminów ich podróży. Na koniec roku następuje rozliczenie ubezpieczenia na postawie realnej liczby wyjazdów pracowników.

Koszty leczenia

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia obejmuje wydatki, które musiała ponieść osoba ubezpieczona w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Jest to leczenie niezbędne do przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego tak, by ten mógł samodzielnie powrócić do kraju lub zostać do niego bezpiecznie przetransportowany (w przypadku ubezpieczenia zagranicznego) standartowo w zakres wchodzą zdarzenia po  spożyciu alkoholu.
Maksymalna suma ubezpieczenia dla KL  to 1 200 000 złotych .
 • badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza,
 • konsultacje lekarskie,
 • dojazd lekarza do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, jeżeli
wymaga tego jego stan zdrowia,
 • zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych,
ortopedycznych środków pomocniczych,
 • naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych)
po wypadku za granicą,
 • leczenie zdarzeń będących następstwem zaostrzenia choroby przewlekłej do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej
na dokumencie ubezpieczenia.
 • transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia,
 • pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje,
 • honoraria lekarskie,
 • transport Ubezpieczonego do innego szpitala,
 • poród, który nastąpi przed 32 tygodniem ciąży i związaną z nim opiekę
nad matką i dzieckiem,
 • jedną wizytę lekarską związaną z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia w związku z ciążą,
 • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych,
 • transport Ubezpieczonego z placówki medycznej do miejsca pobytu za

Usługa assistance w podróży

Pakiet assistance występuje w trzech wariantach obejmuje m.in. całodobowy dyżur telefoniczny centrum pomocy, możliwość poinformowania bliskich o wypadku lub nagłym zachorowaniu oraz transport do placówki medycznej w miejscu stałego zamieszkania. W przypadku wycieczki zagranicznej ubezpieczenie dotyczy także np. transportu zwłok w przypadku śmierci, pomocy w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów oraz możliwości przedłużenia ochrony w nagłych przypadkach.
W przypadku podróży zagranicznej  maksymalna suma ubezpieczenia assistance  to 1 200 000 złotych z podlimitami na:
 
Pakiet standart
 • Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
 • Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
 • Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania
 • Transport zwłok Ubezpieczonego
 • Przekazanie informacji
 • Pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
 • Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
 • Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
 • Opiekę nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
 • Transport i pobyt osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu
 • Kierowcę zastępczego
 • Informacje przed podróżą
 • Zastępstwo w podróży służbowej
 • Pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
 • Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
 • Pomoc w przypadku opóźnienia lotu
 • Odzyskiwanie danych z aparatu fotograficznego
 
Pakiet Premium
 • Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 • Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego
 • Kontynuację zaplanowanej podróży
 • Pomoc prawną
 • Wypłatę w poczet kaucji
 
Pakiet Exclusive
 • Wypłatę w poczet kaucji
 • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • Pomoc finansową
 • Opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
 • Pomoc tłumacza
 • Organizację kontynuacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpoczętego za granicą
 
W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o amatorskie uprawianie narciarstwa albo snowboardingu dodatkowo można skorzystać
 • zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarsk
 • świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
 • zakwaterowanie w razie zejścia lawiny
 
Natomiast w przypadku podróży krajowej maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 5000 złotych (zwrot kosztów leczenia i usług assistance).

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce podczas podróży. Następstwa te dotyczą m.in. trwałego inwalidztwa, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.
Odszkodowanie w ramach NNW wypłacane jest na podstawie Tabeli Stopnia Trwałego Inwalidztwa, która określa procentowo stopień utraty władzy. Ponadto w ramach polisy wypłacone może zostać odszkodowanie w maksymalnej wysokości 60 000 złotych i dodatkowo:
 • 6000 złotych jako zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy,
 • 3000 złotych za zakup lub wypożyczenie wózka inwalidzkiego.

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje szkody wyrządzone czynem niedozwolonym na osobie trzeciej lub rzeczy podczas podróży. Inaczej mówiąc, dotyczy to zarówno obrażeń fizycznych, jak i uszkodzenia mienia.
Nie obejmuje szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu .
Suma ubezpieczenia dla polisy OC w życiu prywatnym ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby ubezpieczonej a maksymalnie to 1 0000 000 złotych

 

Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego obejmuje swym zakresem m.in. walizki, plecaki, torby, paczki wraz z ich zawartością, rzeczy osobiste ubezpieczonego, a także rowery, wózki inwalidzkie, dziecięce, śpiwory i namioty. Ponadto polisa zawiera również ubezpieczenie sprzętu fotograficznego, telefonów komórkowych, laptopów  czy też sprzętu do odtwarzania i nagrywania dźwięku na wypadek rabunku podczas noszenia sprzętu przy sobie.
W przypadku ubezpieczenia sprzętu sportowego polisa swym zakresem obejmuje narty, deski do snowboardu, deski do surfingu oraz specjalistyczny sprzęt do nurkowania.
Maksymalne sumy ubezpieczenia dla bagażu podróżnego to 6000 zł w tym sprzęt turystyczny:
 • 120 euro – w razie opóźnienia w dostarczeniu bagażu w podróży zagranicznej,
 • wysokość odszkodowania w razie zniszczenia lub utraty bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego ustalana jest indywidualnie w zależności od kosztów naprawy bądź rzeczywistej wartości utraconych przedmiotów.

 

Ubezpieczenie kosztów odwołania

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży” obejmuje również koszty odwołania, którymi osoba ubezpieczona byłaby obciążona przez organizatora wycieczki w przypadku rezygnacji. Są to m.in.:
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • koszty wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej,
 • koszty odwołania noclegów,
 • koszty odwołania biletu lotniczego licencjonowanych linii lotniczych.
Maksymalne sumy ubezpieczenia kosztów odwołania ustalane są następująco:
 • w przypadku odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej jest to cena biletu imprezy turystycznej, która została określona w umowie z organizatorem (pomniejszona o 20%),
 • w przypadku odwołania noclegów jest to cena noclegów określona w umowie z organizatorem,
 • w przypadku odwołania biletu lotniczego jest to cena biletu określona w umowie z organizatorem.

 

Ubezpieczenie Moto assistance

Moto assistance obejmuje swym zakresem organizację oraz pokrycie kosztów pomocy assistance, które powstałby podczas awarii pojazdu lub wypadku w trakcie podróży zagranicznej. Polisa obowiązuje wyłącznie na terenie Europy. Osoba ubezpieczona może skorzystać z jednej z opcji, wybierając:
 • samochód zastępczy,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • kontynuację podróży (holowanie pojazdu wraz ze zorganizowaniem przejazdu do miejsca docelowego innym środkiem transportu).
Osoba ubezpieczona, która zamierza wynajmować pojazd w wypożyczalni, może zdecydować się na ubezpieczenie zniesienia kosztów udziału własnego w wynajętym samochodzie. Polisa obejmuje koszty, które powstaną w razie ewentualnego wypadku drogowego i zostałyby poniesione przez ubezpieczonego (do ustalonych w umowie granic). Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy.
Maksymalna suma ubezpieczenia w Moto assistance wynosi 5000 złotych za jedno zdarzenie. W przypadku zniesienia kosztów udziału własnego w wynajętym samochodzie jest to 5000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

 

Kiedy odszkodowania nie będzie?

W umowie ubezpieczenia określone zostają również sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Mogą to być m.in. przypadki:
 • gdy istniały przeciwwskazania lekarskie do podróży,
 • powstałe na skutek chorób przewlekłych czy też samookaleczenia,
 • powstałe na skutek poddania się leczeniu niekonwencjonalnemu,
 • powstałe na skutek złego stanu psychicznego osoby ubezpieczonej (np. choroby psychiczne, depresje, nerwice),
 • powstałe podczas polowania na zwierzęta,
 • umyślnego zgubienia bagażu lub sprzętu sportowego.
Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży” obowiązuje w okresie, który został uwzględniony w umowie. W przypadku wycieczek zagranicznych polisa staje się aktywna w momencie przekroczenia granicy przez osobę ubezpieczoną, natomiast ubezpieczenie na wyjazd krajowy zapewnia ochronę w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Projekt i wykonanie: zamowstrone.com